voteCV .com

Hồ sơ bình chọn của những người có CVname.com

Nơi giúp những người có CVname.com nhận bình chọn từ mọi người trên một biểu mẫu với tên miền luôn tồn tại vĩnh viễn là YourCVname.voteCV.com

A project of Vietnamist.com

Giới thiệu

Chỉ có CVname.com, subcv.com, maincv.com, donationCV là độc lập, còn lại voteCV.com là nơi chỉ bình chọn cho  là một dự án độc lập và trên CVname có thể có vô hạn các partner trong đó donationCV.com là của Vietnamist.com, voteCV.com cũng chỉ bình chọn cho vietnamist.com, mainCV.com 


Do mọi tên miền danh hiệu trên cupVN.com đều không được cấp theo Họ Tên / thương hiệu của bạn (vì bị trùng tên) mà sẽ được cấp theo miền phụ duy nhất là YourCVname.domain.vn

Vì vậy, trước tiên bạn/tổ chức của bạn cần đăng ký tại Register.CVname.com để được chuyển Họ Tên/thương hiệu kiểu cũ (Your Name) thành một tên miền duy nhất luôn tồn tại vĩnh viễn là YourCVname.cvname.com

Ngoài ra, khi đăng ký tạo CVname.com bạn còn được mặc định tạo thêm các trang sau:


CVname.com là một 'đồ án' của các môn sinh tại Lducation.com được tạo ra với hai mục tiêu:

Chuyển đổi họ tên truyền thống thành một tên miền duy nhất luôn tồn tại vĩnh viễn để tránh sự trùng tên của họ tên truyền thống. Tên miền này sẽ được các tổ chức sử dụng thay cho họ tên truyền thống và cấp tên miền thẻ thành viên. 

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ năng lực của bạn trên một website luôn tồn tại vĩnh viễn được gọi là Hồ sơ năng lực suốt đời. Hồ sơ trực tuyến này sẽ thay thế cho các file mềm dạng PDF offline. Bạn có thể trích dẫn hồ sơ này trên giấy hoặc nhắn tin bằng tên miền YourCVname.cvname.com. 

Phần miền phụ "YourCVname" sẽ được các tổ chức sử dụng để cấp tên miền thẻ thành viên dạng YourCVname.domain.com trong đó domain.com là tên miền của tổ chức đó. Ví dụ: YourCVname.UAH.ldu.vn là tên miền thẻ thành viên của UAH.ldu.vn

Cách tìm CVname của một người khi chỉ biết Họ tên của người đó

Nếu họ tên của bạn là Your Full Name thì mọi người đều có thể gõ tên miền viết liền không dấu YourFullName.cvname.com để xem trang tổng hợp những người trùng tên với bạn kèm theo CVname của mỗi người. 

Cách tìm CVname của một người khi biết mã số định danh của người đó

Nếu mã số định danh trên thẻ căn cước của bạn là 123456789012 thì bạn sẽ luôn được tạo một tên miền 123456789012.cvname.com chuyển hướng về trang YourCVname.cvname.com

Mã số định danh của bạn cung cấp khi đăng ký sẽ luôn bị ẩn 7 số đầu tiên trên trang YourCVname.cvname.com.

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được khởi tạo các trang sau:

Tất cả các tên miền và website trên đều tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường. Bạn không cần đóng phí để tạo và duy trì các trang trên mà bạn chỉ cần tài trợ cho CVname.com một khoản tiền tùy tâm để chúng tôi khởi tạo và duy trì vĩnh viễn các tên miền trên của bạn. Số tiền này luôn được đăng công khai và lưu trữ vĩnh viễn trên trang Hồ sơ tài trợ của bạn YourCVname.donationCV.com